O projekcie

Projekt „Bądź POWER!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2018r. do 31.01.2019r.

Wsparcie w ramach projektu będzie się składało z elementów zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, tj.:

Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki  projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 6 h/osobę  celem zdiagnozowania jego potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. 

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne

Szkolenia zawodowe – szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych i kończące się uzyskaniem certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Uznany dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.

 - 4 miesięczny staż zawodowy – Celem stażu zawodowego jest zdobycia lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie odbywania konkretnego zawodu zgodnym z odbytym w ramach projektu szkoleniem.

 Uczestnikom zapewniamy:

 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

Pośrednictwo pracy w wymiarze 8 h/osobę– kompleksowe i indywidualne działania w zakresie znalezienia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby. 

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców, wykładowców i pośredników pracy;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie.

CEL projektu:

Celem projektu jest wyższa aktywność edukacyjno-zawodowa 50 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.01.2019r.,tj.

-50 UP (30K, 20M) to osoby o statusie na rynku pracy jako bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu,

W tym:

-kobiety, min.60% wszystkich osób objętych wsparciem, tj. 30 UP,

-osoby z niepełnosprawnościami, min. 10% wszystkich osób objętych wsparciem, tj.5 UP,

-osoby o niskich kwalifikacjach, min. 20% wszystkich osób, tj. 10 UP.

PLANOWANE EFEKTY

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -min.25 UP

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 17% dla osób z niepełnosprawnościami;
 • min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
 • min.43% dla osób, które nie kwalifikują się do żadnej z ww. grup.

  Dofinansowanie projektu z UE: 569 321,50 zł    

  Całkowita wartość projektu: 669 790,00 zł