Rekrutacja

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona od lutego 2018r. do końca maja 2018r.

 

UWAGA! Rekrutacja w projekcie została przedłużona do 31.08.2018r. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie:)

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesyłką listową na adres Biura Projektu: ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.

Procedura rekrutacji i selekcji Uczestników do udziału w Projekcie
1. Informacje ogólne
a) Rekrutacja kandydatów na Uczestników Projektu koordynowana będzie przez Kierownika Projektu.
b) Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniając kryteria projektu, w oparciu o dokumenty aplikacyjne, zgodnie z zasadą równości szans, równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp.
c) Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r.; potrwa do momentu zrekrutowania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn).
d) Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku, gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.
e) Aplikować do udziału w Projekcie mogą wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Projekcie.
f) Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna.


2. Kryteria uczestnictwa w projekcie: Wiek od 15 do 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie Kandydat/ka ma skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończone 30 lat, czyli do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), Kandydat/ka nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, Kandydat/ka ma status na rynku pracy: osoba bierna zawodowo, zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Kandydat/ka nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałania 1.3.1).


3. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
a) Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu) poprawnie wypełnionych dokumentów: Formularza rekrutacyjnego wraz z podpisanym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej, Kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan zdrowia potwierdzający przynależność do grupy osób niepełnosprawnych w roz.ust. z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud.ON i ust. z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psych. lub oświadczenie o przyznanym stopniu niepełnosprawności)– w przypadku osób niepełnosprawnych- jeśli dotyczy.
Formularz, Regulamin oraz Oświadczenie muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/ki na Uczestnika Projektu. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę wraz z datą.
Dokumenty dostępne są na stronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.
b) Rekrutacja formalna – ocenie podlegać będzie: kompletność dokumentów (z możliwością wezwania do uzupełnienia braków) oraz zgodność oświadczeń z kryteriami grupy docelowej (zgłoszenia niespełniające wymogów zostaną odrzucone). Zgłoszenia spełniające kryteria formalne skierowane zostaną do kolejnego etapu.
c) Ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom/kom spełniającym następujące kryteria selekcji: poziom wykształcenia (pkt. 1-3) –wykształcenie wyższe 1 pkt., średnie-2 pkt., gimnazjalne, podstawowe-3 pkt.; posiadane certyfikatów, ukończone kursy -1 pkt.; brak ukończonych kursów i brak certyfikatów- 4pkt.; niepełnosprawność-3 pkt.
d) Osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani do projektu, z zachowaniem proporcji dla K i M i poszczególnych grup. Wyniki będą rozpatrywane osobno dla K i M.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
e) Organizator projektu zadba o udział poszczególnych podgrup Uczestników Projektu podczas kwalifikowania Uczestników Projektu w celu zrealizowania wskaźników dotyczących grupy docelowej.
f) Kandydat/ka zostanie poinformowany (drogą pisemną listowną/mailową lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia braków w dokumentach podczas 1 etapu.
g) Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy rankingowej, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie.
h) Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Identyfikacji potrzeb (w tym IPD), poprzez wypełnienie Oświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy oraz Oświadczenia Uczestnika-załączniki do umowy uczestnictwa w projekcie.
i) Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu, ww. oświadczeń i umowy.
j) Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem.