Dokumenty zgłoszeniowe dla UP na etapie rekrutacji

Dokumentami zgłoszeniowymi dla UP na etapie rekrutacji są:

- Formularz rekrutacyjny do proejktu

- Oświadczenie o spełnienu kryteriów udziału w projekcie

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa:
a) cel Projektu,
b) procedurę rekrutacji i selekcji Uczestników do udziału w Projekcie,
c) zakres wsparcia,
d) zasady organizacji wsparcia,
e) uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu,
f) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie,
g) monitoring Uczestników Projektu,
h) efektywność zatrudnienia,
i) postanowienia końcowe.